قوانین و مقررات اجاره تجهیزات سینمایی و عکاسی در استودیو 35 میلی متری

جهت اجاره تجهیزات سینمایی و عکاسی لازم است حداقل یکی از موارد زیر را دارا باشید

1. تایید و ضمانت توسط معرف معتبر + کارت ملی هوشمند + امضای فرم امانت نامه

2. چک ضمانت با مبلغ تعیین شده توسط استودیو + گردش حساب و عدم سوء سابقه از بانک + مدارک محل سکونت + اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی هوشمند + امضای فرم امانت نامه

3. همراهی اوپراتور از سمت استودیو با گروه + سفته با مبلغ تعیین شده + مدارک محل سکونت + اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی + امضای فرم امانت نامه